Wij eisen 25 miljard euro per jaar
Teken de petitie:

Naam*:
Naam is verplicht
Voornaam*:
Voornaam is verplicht
Straat & Nummer:
Postcode:
Gemeente:
Emailadres*:
Correct emailadres invullen
Hou me op de hoogte via jullie nieuwsbrief
 
Vul alle verplichte velden correct in
 
* = Verplichte velden
De petitie:
 
Aan de Minister van Financiën
Wetstraat 12
1000 Brussel


Geachte Minister,

Onze sociale welvaartsstaat kan niet overeind blijven zonder fiscale rechtvaardigheid.
Wij stellen vast dat in ons land in toenemende mate alleen nog gewone mensen belastingen betalen en dat nieuwe besparingen de levenskwaliteit en de bestaanszekerheid van velen bedreigen. Wij zijn ervan overtuigd dat een aanpak waarbij iedereen werkelijk naar draagkracht bijdraagt eerlijker en socialer is.
Daarom onderschrijven wij de 9 voorstellen van het FAN (Financieel Actie Netwerk) voor meer fiscale rechtvaardigheid.
Wij vragen u al het mogelijke te doen om deze voorstellen te realiseren.

Eisen op het federale niveau:

 • Invoeringen van een vermogensbelasting;
 • Volledige opheffing van het bankgeheim en de fiscus moet toegang krijgen tot alle bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken;
 • Beperking van het gebruik van de notionele interest en een stopzetting van de trend om de vennootschapsbelasting te verlagen;
 • Invoering van een taks op de superwinsten van Electrabel;
 • Invoering van een meerwaardebelasting;
 • De fiscus moet alle mogelijkheden krijgen om bij ‘alle’ ondernemingen en bij ‘alle’ burgers belastingen te innen.

Eisen op mondiaal en Europees niveau:
 • De Belgische regering moet blijven aandringen dat er een Financiële Transactie Taks (FTT) komt op Europees en mondiaal niveau;
 • Automatische uitwisseling van gegevens tussen de staten op alle financiële producten;
 • Invoering van een Europese minimum vennootschapsbelasting

Laat het grote geld niet ontsnappen!
Enkel de gewone mensen betalen belastingen…

Sensibiliseringscampagne van het Financieel Actie Netwerk (FAN) en Réseau pour la Justice Fiscale (RJF):

De verschillende artikels op deze website tonen aan in welke mate de inkomsten in ons land oneerlijk worden belast. Belangrijke inkomstenbronnen worden weinig of zelfs helemaal niet belast! Hoe kun je dan verwachten dat de mensen van harte hun belastingen betalen… als de grootste inkomens daar gewoon aan ontsnappen?

Daarom lanceren FAN en RFJ een kampanje die eist dat de inkomsten uit financieel vermogen op rechtvaardige wijze bijdragen tot de financiering van de overheid. Dat is de belangrijkste categorie van inkomens die ontsnappen aan de belastingen. Het zijn ook de inkomens die het minste afhangen van de “arbeid” van hun eigenaar. De accumulatie van deze vermogens versterkt ook de erfelijkheid van de rijkdom. En ten slotte zijn deze inkomens voor een groot deel verantwoordelijk voor het ontstaan van financiële crises, door de speculatie die zij in de hand werken. De recente crisis van de “subprimes” herinnert ons er terecht aan hoe nefast de wispelturigheid van de financiële markten is voor de hele economie.
Belastingen betalen is een normale handeling. Het is dus normaal dat iedereen zijn belastingen betaalt! We krijgen altijd maar te horen dat er geen geld is. Dat klopt niet: want bij de financiële inkomens worden er massa's geld niet belast! We moeten dus de inkomens uit kapitaal vragen om een bijdrage te leveren aan de financiering van de gemeenschap.

Een fundamentele herijking

Wij beseffen heel goed dat dergelijke hervormingen niet op één dag rond zijn. Het idee van nieuwe belastingen is niet populair. Maar door belastingen in te stellen op – belangrijke! – categorieën van inkomens die nu geheel of gedeeltelijk aan de belastingen ontsnappen, zou het mogelijk zijn om de belastingen op andere inkomstenbronnen te verminderen, vooral dan voor de lage en middelhoge lonen. Dit zou ook het progressieve karakter van ons belastingstelsel bevorderen.

Om deze doelstellingen te bereiken, lanceren de twee netwerken twee soorten acties:

 • Druk uitoefenen op de verkozen politici en de politieke partijen, om wetsvoorstellen te laten indienen die in de richting van onze eisen gaan;
 • Maar vooral, een sensibilisering van het brede publiek, door middel van acties, manifestaties, vormingsmomenten, debatten,  animatie in scholen en vakbondsafdelingen, een website, video, enz.


Want voor we de hervormingen verkrijgen die we verwachten, moet de mentaliteit over de belastingen veranderen. We betalen inderdaad veel belastingen, maar ontvangen daar ook veel voor terug qua zorg en dienstverlening. Het grote probleen is dat veel grote vermogens onterecht veel te weinig belastingen betalen! En ja, belastingen zijn nuttig: dankzij de financiering van de openbare diensten en de solidariteit tussen mensen maken zij een hoge levenskwaliteit mogelijk, dragen zij bij tot de bestrijding van de armoede in ons land en verhogen zij de doeltreffendheid van onze economie.

Een ruim publiek debat

Wij willen dit debat voeren met alle democratische middelen door het steeds verder uit te breiden. Door interpellaties van de verkozen politici en van de partijen, door openbare conferenties, met symbolische acties, interventies in de media, willen wij het onderwerp “rechtvaardige belastingen” op de maatschappelijke en politieke agenda brengen. Het moet opnieuw een centraal element worden in het openbare debat!

Maar iedereen kan een bijdrage leveren aan deze strijd voor financiële rechtvaardigheid.
Ondersteun onze campagne.

Financieel ondersteunen
Je kan FAN ook financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op de FAN rekening:
523- 0801686- 56 (Triodos Bank nv, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel).
Vermelding: IK WORD FAN VAN FAN